?

Log in

No account? Create an account
Запоздалая сенсация - Gleb's Place [entries|archive|friends|userinfo]
Gleb's Place

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Запоздалая сенсация [Oct. 14th, 2012|04:44 pm]
Gleb's Place
У лауреата Нобелевской премии - 27 членов!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: potap
2012-10-14 01:15 pm (UTC)
- Pet'ka, chto tebya sprashivali na examene?
- Kvadratnyi trehchlen, Vasilij Ivanycch.
- Ya sebe takogo dazhe predstavit' ne mogu!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: karakal
2012-10-14 01:24 pm (UTC)
Какой кошмар!

Я, кстати, тоже не могу.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: karakal
2012-10-14 01:28 pm (UTC)
А ты, кстати, все еще в Дании или уже тут?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: potap
2012-10-14 01:29 pm (UTC)
Ya v Danii nikogda v zhizni ne byl. Seichas v Pitere sizhu na rabote.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: potap
2012-10-14 01:45 pm (UTC)
Chto ty tam pro sleduyuschie vyhodnye sprashival? V piatnitsu budu chitat' lekciyu, potom libo domoi, libo na dachu: vidno budet.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lemuel55
2012-10-14 02:17 pm (UTC)
Всё-таки убежден, что у лауреата есть члены, а есть и - подчленки.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: karakal
2012-10-14 02:53 pm (UTC)
Если есть лауреат, у него должны быть члены.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: m_u_s_t_a_f_a
2012-10-14 04:52 pm (UTC)
И ни один не стоит.
(Reply) (Thread)